Painting

Partint del treball amb les textures, els pigments naturals i la llum, mitjançant el collage a través del reciclatge d’elements i materials pictòrics de l’estudi, obtenim com a resultat una obra molt matèrica que juga amb les textures i els contrasts de colors. Les diferents col·leccions ens porten a paisatges onírics i atemporals; a un joc entre caos i harmonia, construcció i desconstrucció; a al·legories de mons rurals i urbans.

Based on the work with textures, natural pigments and light, through collage using the recycling  of pictorial elements and materials from the study, we get as a result a very materic artwork that plays with textures and color contrasts. The various collections lead us to a timeless and oneiric landscapes; to a game of chaos and harmony, of construction and deconstruction; to an allegories of rural and urban worlds.